2018-05-22

Przedmiot i zakres działalności

Istnienie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako jednostki samodzielnej datuje się od 01 stycznia 1992 roku. Zakład powstał w wyniku likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, skupiającego w swojej strukturze całą działalność komunalną miasta i gminy. Z dniem 24 listopada 1998 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji przekształcono w Spółkę z o.o., w której 100% udziałów posiada gmina.

Głównym profilem działalności zakładu jest:

1. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków.


W okresie funkcjonowania zakładu jako spółki gminnej, rozszerzono profil działalności celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, przeznaczanych między innymi na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego podczas fachowego i rzetelnego wykonawstwa usług, wdrażania nowych technologii oraz wyposażania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Nazwa i opis najważniejszych grup usług:

  • Zaopatrzenie ludności gminy w wodę.
  • Odbiór i oczyszczanie ścieków.
  • Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych.
  • Wykonawstwo usług w branży wodociągowo – kanalizacyjnej.

 

ZWiK Sp. z o.o. eksploatuje aktualnie 3 stacje uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków. Stacje uzdatniania wody są usytuowane na terenie gminy w sposób zapewniający dostawy wody pitnej do wszystkich odbiorców.

Ścieki z terenu gminy są transportowane systemem kanalizacji do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Złocieniec przy ul. Sadowej. Transport ścieków od dostawców nie podłączonych do kanalizacji jest realizowany przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego.

Działalność oczyszczalni ścieków to również przetwarzanie osadów będących produktem ubocznym oczyszczania ścieków poprzez odwadnianie, higienizację i leżakowanie.

Zakład jest w posiadaniu specjalistycznego sprzętu użytkowanego do wykonawstwa własnych zadań inwestycyjnych jak również usług zlecanych przez zewnętrznych inwestorów. Zatrudnieni są również pracownicy, których kwalifikacje gwarantują utrzymanie ruchu zakładu, usuwanie awarii, wykonawstwo inwestycji jak również wykonawstwo usług dla ludności.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się